Disclaimer

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, transactie en aanbieding tussen Beauty by Sunseeree en de client waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de eerste behandeling van alle gegevens. Hier geeft de schoonheidsspecialiste aan of dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

• Beauty by Sunseeree verwerkt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart en in een klantenbestand.

• Beauty by Sunseeree behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

• Beauty by Sunseeree zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

3. Garantie

Wimpers:

Beauty by Sunseeree geeft de cliënt twee dagen garantie op de behandeling, hieronder wordt verstaan het kosteloos bijvullen of verwijderen van de wimperextensions. Deze garantie vervalt als:

• De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door iemand buiten de salon van Beauty by Sunseeree.

• De cliënt de wimperextensions eraf heeft gewreven door in de ogen te wrijven.

• De cliënt andere producten dan de door de salon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions, zoals beschreven op de website en folder niet heeft opgevolgd.

De salon geeft geen geld retour.

Producten: 

Beauty by Sunseeree geeft 7 dagen garantie voor producten. De garantie op producten vervalt wanneer:

• De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt of volgens persoonlijk advies.

Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wil retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt. In overleg kan er geld terug gegeven worden of de client kan een ander product uitzoeken voor dezelfde waarde als dat van het teruggebrachte product.

Huid:

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

4. Beschadiging & diefstal

Beauty by Sunseeree heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur, meubilair of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

5. Klachten

Bij een klacht over een behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk binnen 5 dagen na ontdekking mondeling en schriftelijk gemeld worden aan Beauty by Sunseeree.

Beauty by Sunseeree moet de klager binnen 5 werkdagen voorzien van een antwoord.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beauty by Sunseeree de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beauty by Sunseeree het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

6. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty by Sunseeree en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty by Sunseeree en zijn ook in de salon beschikbaar.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Beauty by Sunseeree of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Gebruik in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Beauty by Sunseeree.

8. Afspraken

Wanneer de client de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de client zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak dit door te geven aan de schoonheidssalon.
Indien de client de afspraak niet of niet tijdig afzegt, mag de schoonheidssalon hiervoor het volledige behandeltarief in rekening brengen. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan telefonisch of via WhatsApp.

Wanneer de client te laat op een afspraak in de schoonheidssalon aanwezig is, zal bij meer dan 5 minuten later de afgesproken behandeling ingekort worden waarbij wel het volledig behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de client 15 minuten of meer te laat aanwezig is, kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en wel het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer de schoonheidssalon later dan de afgesproken starttijd van de behandeling met de behandeling aanvangt, zal de volledig afgesproken behandeling door de schoonheidssalon worden uitgevoerd.

Bij verhindering van het uitvoeren van een afspraak zal de salon dit uiterlijk 24 uut vantevoren aan de client melden.

9. Inspanningen door schoonheidssalon

Beauty by Sunseeree zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

Beauty by Sunseeree is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Beauty by Sunseeree zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling

10. Betaling

Alle prijzen van de behandelingen staan vermeld op de website van de schoonheidssalon en zijn beschikbaar in de salon zelf. De prijzen van de producten worden mondeling aan de client in de schoonheidssalon vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW.

Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals social media, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Na de behandeling dient de client de behandeling en eventuele producten direct contant te voldoen. Bij uitzondering kan een factuur worden meegegeven of kan het worden overgeboekt naar de bankrekening van Beauty by Sunseeree. Deze dient binnen 7 dagen te worden voldaan op rekening van Beauty by Sunseeree, zoals vermeldt staat op de factuur.

11. Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

De salon draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de salon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

De salon draagt geen aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade bij cliënt door nalaten en/of handelingen van niet bij haar in dienst zijnde derden.

De salon draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel) schade aan het oog of oog oppervlak. Client is voorafgaand aan de behandeling op de hoogte gebracht van een eventuele oogontsteking of irritatie die zelden kan optreden vanwege bepaalde bestandsdelen die in de lijm voorkomen.

Client ontvangt geen geld retour wel kan de salon de wimperextensions kosteloos verwijderen na een rustperiode van 2 dagen. Indien de client een behandeling wilt doorzetten is dit op eigen risico. De aansprakelijkheid van de salon, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

12. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Beauty by Sunseeree aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

13. Redelijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon redelijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.